Tsujigahana - Atsushi Ogura
English

Works

No22 Tsujigahana Houmongi
(Ryoku Gyoku)

No23 Sibori some Houmongi
(Keihokusekishou)

No24 Sibori some Houmongi
(Gentou no Mai)

No21 Sibori some Houmongi
(Ki mo Sora mo)