Tsujigahana - Atsushi Ogura
English

Works

No25 Sibori some Houmongi
(Fuyubisasu)

No26 Sibori some Houmongi
(Yukihare Shogawa)

No27 Tsujigahana Houmongi
(Wakana)

No22 Tsujigahana Houmongi
(Ryoku Gyoku)

No24 Sibori some Houmongi
(Gentou no Mai)